Hội nghị kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2017

Ngày 13 tháng 12 năm 2017, chi bộ trường THPT Phú Lương đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2017

Thực hiện kế hoạch nhiêm vụ năm 2017, chi bộ trường THPT Phú Lương đã tổ chức kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2017. Tại hội nghị đã kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ trong thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, kiểm điểm đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý và kiểm điểm cá nhân các đảng viên theo hướng dẫn của Huyện ủy Phú Lương. Hội nghị diễn ra tích cực, các tập thể, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm lại việc thực hiện các mặt chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức kỉ luật, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kiểm điểm các nội dung theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Các đảng viên chú ý lắng nghe, tích c